Vraag & antwoord

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De raad staat ook de directeur-bestuurder met raad terzijde. De raad van commissarissen wordt gevormd door: 

Daan Bours

De heer Daan Bours met aandachtsgebied "Bedrijfsvoering en organisatie", tevens voorzitter van de raad.

Huidige functie: Senior consultant | directeur Wiebenga en eigenaar ‘Daan Bours strategische samenwerking & support’

Jean-Pierre Stoffens

De heer Jean-Pierre Stoffens met aandachtsgebied "Financiën en control" en "Governance", tevens vice-voorzitter van de raad.

Huidige functie: Directeur Private Banking Zuid-Limburg & Eindhoven

Jan Bongaerts

De heer Jan Bongaerts met aandachtsgebied "Vastgoedontwikkeling" 

Huidige functie: Gepenioneerd, voorheen civiel ingenieur / adviseur

Frans Schrijer

De heer Frans Schrijer met aandachtsgebied "Sociaal domein" 

Huidige functie: Gepensioneerd, voorheen operations manager

Robert Ruiter

De heer Robert Ruiter met aandachtsgebied "Juridische zaken en governance".

Huidige functie: Advocaat/Vennoot van RRA Advocaten NV

Reglement raad van commissarissen

De raad van commissarissen beschikt over een 'Reglement raad van commissarissen'. In dit reglement zijn bepalingen opgenomen over de taken en de samenstelling van de raad, de spelregels voor een geval van belangentegenstelling, de vergaderprocedures, de informatievoorziening van het bestuur richting de raad, benoemingen, schorsingen, ontslagen, afwezigheid van het bestuur, overleg met derden, de verslaglegging door de raad en honoreringen.

Met uitzondering van de auditcommissie maakt de raad, mede gezien de omvang van de corporatie, geen gebruik van instrumenten als commissies of portefeuilleverdeling, omdat de raad die instrumenten afbreuk vindt doen aan de verantwoordelijkheid van iedere toezichthouder voor het totale functioneren van de corporatie.

Rooster van aftreden

Volgens de statuten treden leden van de raad van commissaris uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een door de raad op te maken rooster. Herbenoeming is slechts één keer mogelijk. Het rooster van aftreden luidt als volgt:

Naam

Eerste benoeming

Periode

Aftredend per

D. Bours

1 januari 2015

2e 

1 januari 2023

J.P. Stoffens

10 april 2013

2e 

10 april 2021

J. Bongaerts

12 juni 2013

2e

12 juni 2021

F. Schrijer

18 december 2013

2e

18 december 2021

R. Ruiter

1 januari 2015

2e

1 januari 2023

Profielschets en toezichtvisie voor bestuur en raad van commissarissen

Zaam Wonen beschikt over een 'Visie en profielschets bestuur' en een 'Visie en profielschets RvC' opgesteld.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden