Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'de voorwaarden') hebben betrekking op het gebruik van www.zaam-wonen.nl, het huurdersportaal en al haar onderdelen. Door gebruik te maken van www.zaam-wonen.nl op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Woonstichting Zaam Wonen (hierna: ‘Zaam Wonen’) behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van www.zaam-wonen.nl of het huurdersportaal voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik Platform

Het is niet toegestaan op en/of via www.zaam-wonen.nl of het huurdersportaal content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

  • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
  • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden;
  • in strijd zijn met door Zaam Wonen gegeven redelijke aanwijzingen;
  • een commercieel karakter hebben;
  • anderszins onrechtmatig zijn richting Zaam Wonen of een derde.

U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van www.zaam-wonen.nl te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van www.zaam-wonen.nl verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of Woonstichting Zaam Wonen, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen, inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen, hacken, het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

Bij het gebruik van de Mijn Zaam Wonen worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring van Zaam Wonen voor meer informatie.

Zaam Wonen behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen van www.zaam-wonen.nl. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

  • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van Zaam Wonen en/of derden;
  • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor Zaam Wonen;
  • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze Voorwaarden.

Registreren huurdersportaal Zaam Wonen

Op het huurdersportaal van Zaam Wonen kunt u online uw huurzaken regelen.

Om het huurdersportaal te kunnen gebruiken, moet u zich registreren met behulp van een persoonlijke activatiecode. Hierna maakt u met behulp van uw e-mailadres zelf uw account aan. U ontvangt vervolgens een eenmalige bevestigingslink per mail. Hiermee kunt u de inschrijving afronden. Wanneer u met deze link voor de eerste keer inlogt, vragen wij u uw gegevens te controleren, een wachtwoord aan te maken en met de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring in te stemmen. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de online omgeving. Let op: om een account aan te maken is een geldig mobiel telefoonnummer nodig.

Aangezien uw account veel persoonsgegevens bevat, is het belangrijk om de toegang tot deze gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u uw wachtwoord strikt geheim te houden. Zaam Wonen mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten u om toegang hebben gekregen tot uw wachtwoord. Krijgt u hiervan kennis, meld het dan onmiddellijk aan Zaam Wonen.

Onderhoud en beschikbaarheid

Zaam Wonen spant zich in om het huurdersportaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

Zaam Wonen onderhoudt het huurdersportaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal Zaam Wonen dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van de Mijn Zaam Wonen relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

Zaam Wonen mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de het huurdersportaal aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom. Zaam Wonen beslist welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Content

U behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot content die door u op www.zaam-wonen.nl wordt geplaatst. U stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden, gegevens en/of materialen aan Zaam Wonen, u aan Zaam Wonen een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met www.zaam-wonen.nl.

U stemt ermee in dat de content die u plaatst gebruikt kan worden door andere gebruikersl. Zaam Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door gebruikers van www.zaam-wonen.nl.

U staat er richting Zaam Wonen voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door u geplaatste content en vrijwaart Zaam Wonen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms) recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

Beëindiging deelname

Zaam Wonen is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

  1. U handelt in strijd met deze Voorwaarden;
  2. Zaam Wonen van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan derden of aan Zaam Wonen kunnen toebrengen.

Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat www.zaam-wonen.nl bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van Zaam Wonen, haar licentiegevers en/of gebruikers van www.zaam-wonen.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Gebruik van content op

U bent verantwoordelijk voor de content die u plaatst. U vrijwaart Zaam Wonen dan ook van alle claims van derden die hiermee in verband staan. Het huurdersportaal, alle informatie en afbeeldingen op de website van Zaam Wonen, alsmede de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van Zaam Wonen of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Zaam Wonen, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

Informatie die u publiceert of opslaat via het huurdersportaal is en blijft uw eigendom. Zaam Wonen heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het huurdersportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over het huurdersportaal.

Aansprakelijkheid

De informatie op www.zaam-wonen en het huurdersportaal is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. Zaam Wonen is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website of het huurdersportaal, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van www.zaam-wonen.nl die zouden zijn ingegeven door de op www.zaam-wonen.nl geplaatste informatie.

Overige bepalingen

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.