Nieuwsbericht

Vacature lid RvC - profiel sociaal domein

Publicatiedatum: 03-08-2021

Wilt u toezicht houden bij een compacte en slagvaardige corporatie met ruim 2.700 woningen in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen? Bent u de bevlogen commissaris die invulling kan geven aan een rol als toezichthouder bij vraagstukken omtrent het sociaal domein? Wij zoeken vanaf half december 2021 een lid voor de Raad van Commissarissen met het profiel ‘Sociaal domein’.

Zaam Wonen kent een Raad van Commissarissen van vijf leden, één directeur-bestuurder en werkorganisatie bestaande uit 22 medewerkers. Het doel van de woningcorporatie is duurzaam te investeren in kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren liggen op het gebied van het portefeuillebeleid, verduurzaming, datamanagement en het herstructureringsproject ‘Nieuwdorp’.

 

Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit, werken binnen de vigerende regelgeving en de algemene gang van zaken binnen Zaam Wonen. Daarnaast ziet zij erop toe dat maatschappelijke doelstellingen worden bereik, geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies en dient als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. 

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. Zaam Wonen conformeert zich aan wetten en overheidsregels en onderschrijft de branchecodes. Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met de organisatie.

De RvC komt voor zes reguliere gezamenlijke vergaderingen per jaar bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een selectie- en remuneratiecommissie die ongeveer driemaal per jaar bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC vergaderingen. Het lid met het kwaliteitsprofiel financiën en control is beoogd lid van de auditcommissie.

Huurdersbelangenvereniging

De huurders en bewoners worden vertegenwoordigd door de Huurdersbelangenvereniging Stein-Born. Zij is een belangrijke partner van Zaam Wonen. De onderlinge afspraken, rechten en plichten hebben wij vastgelegd in een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst. De wet op het overleg tussen huurders en verhuurder (kortweg de Overlegwet) vormt hiervoor het kader. De RvC hecht veel waarde aan een sterke en professionele huurdersbelangenvereniging. Er vindt frequent en in verschillende vormen overleg plaats op bestuurlijk- en operationeel niveau. Tijdens de overleggen wordt over een breed spectrum van onderwerpen gesproken en afspraken gemaakt. Denk hierbij in het bijzonder aan beschikbaarheid en betaalbaarheid, de dienstverlening, de kwaliteit van het woningaanbod, leefbaarheid, duurzaamheid en de onderhoudswerkzaamheden en -begroting. Jaarlijks is er, naast het informeel overleg, ook formeel overleg tussen de commissarissen op huurdersvoordracht en de Huurdersbelangenvereniging Stein-Born.

Profiel sociaal domein

 

Voor het kwaliteitsprofiel ‘Sociaal domein’ zoeken wij een bevlogen huurderscommissaris die affiniteit heeft met vraagstukken voor de woningcorporatie in het kader van haar maatschappelijke opgave en haar belanghouders om zo een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie. Hij/zij heeft affiniteit met de huurdersbelangen en weet wat er onder de huurders leeft. Daarnaast worden de volgende functie-eisen verwacht:

  • Kennis van de volkshuisvesting en lokale, regionale en landelijke demografische processen.
  • Zicht op de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, wonen en zorg en betaalbaarheid.
  • Zicht op (toekomstige) rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeleid en doelgroep-ontwikkelingen.
  • Kennis over stakeholders en inzicht in informatie- en communicatieprocessen.
  • Zich betrokken voelt bij huurdersbelangen en die enthousiast een bijdrage wil leveren. De kandidaat is daarom bereid om bijeenkomsten van huurders en de Huurdersbelangenvereniging Stein-Born bij te wonen.

De algemene competenties (conform BTIV) vindt u terug in bijlage 1.

Reageren

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn? Wij nodigen u graag uit om uw motivatiebrief met CV uiterlijk 15 september te sturen aan Zaam Wonen (Dross. J. v. Kesselstraat 8, 6171KC Stein), t.a.v. dhr. Dominique Urlings (06-29079701) e-mail d.urlingszaam-wonennl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is de heer D. Bours, te bereiken via dbdaanboursnl of 06-57347192.

Voor meer informatie over deze vacature bekijkt u hier het volledige wervingsprofiel.

 

Deel deze pagina